poniedziałek, 30 maja 2016

myśli z netów

"Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli."

"Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdy­byś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć."

"Trze­ba wielu lat by zna­leźć przy­jaciela, wys­tar­czy chwi­la by go stracić."

"Łat­wiej od­bu­dować zburzo­ne mias­to niż zburzo­ne zaufanie."

"Wszys­tko, co można dos­tać za pieniądze, jest tanie. "

"I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi."

"Pieniądze często kosztują zbyt wiele."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz